Програми и проекти

Правна програма

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ развива правна програма, фокусирана върху защита от дискриминация и осигуряване на равни възможности. 

Връзка чрез прочети повече. Текст във връзката: Програмата осигурява правна защита и съдействие на ромите от страната в случаи на дискриминация и нарушаване на основни човешки права чрез консултации, иницииране и водене на стратегически съдебни дела в България и пред международни съдебни институции и преписки пред Комисия за защита от дискриминация и застъпничество пред местни и национални власти с цел подобряване на законодателството и популяризирането му. Програмата включва и извършване на мониторинги и изготвяне на тематични доклади, отнесени до положението на ромската общност в четирите основни приоритетни области на международната инициатива “Десетилетие на ромското включване” – образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищни условия. Включва и обучения по недискриминация на различни целеви групи.

Програмата се подпомага финансово от Инициатива за Човешки рпава на Фондации „Отворено общество“ и Сигрид Раузинг Тръст – Великобритания.

Образователна програма

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ работи върху образователна програма, фокусирана върху равен достъп до ранно образование.

Връзка чрез прочети повече. Текст във връзката: Образователната програма осигурява съдействие на ромски семейства за равен достъп до предучилищно и ранно училищно образование. Екипът на програмата съдейства на родителите в процеса на кандидатстване за обучение на децата в детски градини и предучилищни групи, както и за плавен преход на децата от детските градини в интегрирани начални училища. Програмата организира ежегодни информационни кампании, тематични обучения за родители и разработва два допълнителни компонента за повишаване на родителския капацитет и готовността на децата за училище: „Читателски клуб за родители“ и „Библиотека за образователни играчки“.

Програмата се подпомага финансово от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на Министерство на образованието.

Младежка програма “No one left behind”

Програмата има за цел да надгражда върху успеха и поуките, извлечени от предишния опит и по-нататъшно преодоляване на пропуските в правата на човека и непрекъснатите негативни практики в областта на дискриминацията срещу ромите чрез разширяване и ангажиране на по-голяма аудитория и идентифициране на възможности за разнообразно финансиране.

Програмата представлява творческа кампания, водена от ромски и не-ромски младежи; ангажиране на местните общности в самофинансирани действия, включително вноски в натура; организиране на местните общности да се застъпват за идентифицираните им приоритети да бъдат финансирани от общинските бюджети; ангажиране на големи компании за подкрепа на действията (както финансово, така и чрез популярна кампания); генериране и използване на финансиране чрез съдебни спорове; и творческото използване на медиите, включително социалните мрежи - основните инструменти, които програмата цели да развива и използва.

Програмата се развива в две основни фази: Планиране и действие. Планирането обхваща: Оценка на местните нужди, създаване на младежки групи по места и дефиниране на нуждите от обучения. Фазата на действието обхваща организиране на кампании и изграждане на младежко лидерство по места, способно да мобилизира човешки и финансов ресурс за осъществяване на планирани дейности в полза на местните общности и социалното включване.

Програмата се финансира от Фондации „Отворено общество.

Програма Правен инкубатор

Програмата предвижда създаване на първия в Източна Европа Правен инкубатор – инициатива за подпомагане на млади юристи да стартират своя собствена практика. Програмата предвижда създаване и оборудване на офис пространство,  което в продължение на 12 месеца да бъде използвано от млади юристи за работа с клиенти с ниски доходи. Младите юристи са подкрепяни от ментори, които ги консултират и участват активно в продължаващото им практическо обучение.

Програмата осигурява и тематични обучения за младите юристи по теми, идентифицирани като важни и необходими за тях. В инкубатора се обучават дипломирани юристи, като се приемат и студенти по право последна година, за които се осигуряват подпомагащи обучения за явяване на изпитите за правоспособност и прием в адвокатска колегия. Приетите в инкубатора студенти се ангажират с включване в дейностите на Младежката програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности“. За тях се осигуряват и стипендии, които да подпомогнат фазата на успешно завършване на образованието им. Програмата се финансира от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Програмата е създала Фейсбук страница, улесняваща комуникацията с участниците и популяризирането на инициативата. (линк с ФБ страницата Правен инкубатор).

Документи

Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в институции в България.

30 септември 2022г.

В сътрудничество с Европейски център за правата на ромите СНЦ „Инициатива за равни възможности“ стартира работа по проект Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в институции в България, подкрепен от Фонд „Мечтата на Таня“

Свръхпредставянето на ромски деца в държавни институции не само в България, но и в цяла Европа е значим социален проблем, включен в редица изследвания на Европейския Център по Правата на ромите и потвърден от независими изследвания. Въпреки усилията, насочени към деинституционализация в България, процесът не успява да отговори на очакванията. Трудно е да се установи точният брой на ромските деца в институционални, държавни и институции за алтернативна грижа, тъй като властите твърдят, че не събират данни по етническа принадлежност; при липса на ясна статистическа информация, броят на ромските деца, отделени от техните биологични семейства и настанени в институционални, държавни и институции за алтернативна грижа, може да бъде оценен само от информация, събрана от социални работници, обществени медиатори и неправителствени организации, работещи в областта на правата на децата.

Програма We Care

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ участва в програмата We Care на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, обединяваща мрежа от организации, работещи по темата за ранно детско развитие. СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и останалите организации – участници в мрежата се включват в тематични обучения, организирани от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и разработват малки застъпнически проекти, които се реализират с финансовата подкрепа на „Тръст за социална алтернатива. Малкият застъпнически проект на СНЦ „Инициатива за равни възможности“ включва проучване на положителните страни от реализацията на образователните компоненти „Читателски клуб за родители“ и „Библиотека за образователни играчки“ и дастъпничество пред релевантни институции за включването на двата компонента сред предлаганите социални услуги, насочени към подобряване на ранното детско развитие.

Анализ: БИБЛИОТЕКАТА ЗА ИГРАЧКИ и ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБ ЗА РОДИТЕЛИ – УСПЕШНИ
ПРАКТИКИ ЗА РАННО УЧЕНЕ

Изтеглете брошурата.

Програма „Социално икономическа интеграция на уязвими групи в град Червен бряг“

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ е партньор на община Червен бряг в реализацията на проект „Социално икономическа интеграция на уязвими групи в град Червен бряг. Проектът е финансиран по интегрирана процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“.

В рамките на проекта СНЦ „Инициатива за равни възможности“ провежда интерактивни обучения на ученици, родители и учители, осигурява допълнителни часове за учениците по матуритетни предмети и реализира извън-учебни мероприятия за повишаване на активността на учениците и нивото на посещаемост в училище.

Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда

(Challenging online and offline Roma discrimination in Europe - COORDE).  

СНЦ „Инициатива за равни възможности“  стартира нова инициатива за противодействие на словото на омраза в онлайн и офлайн среда срещу роми. Инициативата се осъществява в рамките на проект, в който водеща организация е Европейският Център по Правата на Ромите (ЕЦПР), в сътруднитечство с партньорски организации от Словакия и Румъния. Проектът ангажира доброволци от различен етнически произход, които да наблюдават и докладват случаи на реч на омраза. Иницитивата на ЕЦПР, се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз за директно противодействие и правна защита на жертви на враждебна реч в България, Словакия, и Румъния. 

Партньори и донори

Фондация „Отворено общество“
Сигрид Раузинг Тръст
Тръст за социална алтернатива
Център за образователна интеграция на деца
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Наука и образование за интелигентен разтеж