Програми и проекти

Законност – Ромска правна лаборатория

Проектът „Законност – Ромска правна лаборатория“ цели да подпомогне подобряването на осведомеността за основните права сред ромските жители в три избрани квартала, както и да осигури предоставянето на правни съвети и подкрепа в следните ключови области: достъп до съдебни механизми и достъп до обществени услуги (получаване на собственост върху жилище и земя). От една страна проектът дава възможност на общностите чрез повишаване на техния капацитет и познания за съществуващите правни механизми да постигнат правата си, а от друга – осигурява правна подкрепа и не на последно място – допринася за професионалното развитие на младите юристи, участници в програма „Правен инкубатор“, като им дава възможност да се запознават с реални правни проблеми в общностите, в които работят и да съдействат за тяхното разрешаване с правни средства.

Проектът използва иновативен подход: Като се има предвид, че няма мобилна услуга за уязвими малцинства и особено роми, младите юристи тестват новаторски подход в три локации, които се различават по отношение на географско местоположение, демография и икономическо развитие, като осигуряват обучения по правни въпроси и правни консултации. Иновацията има две страни: първо, проектът е насочен към доближаване на правната услуга до нуждаещите се, които иначе нямат достъп до нея; второ, ще допринесе за изграждането на дееспособни ролеви модели на млади юристи, които да служат на техните общности чрез предлагане на творчески и иновативен начин на обслужване.

В осъществяването на проектните дейности младите юристи си партнират с местни организации в трите избрани локации – Дупница, Кюстендил и Пещера.

Проектните дейности включват:

  1. Предоставяне на най-малко 100 правни консултации за целевите общности, от които поне 30 за бенефициенти-жени;
  2. 3 отделни разяснителни кампании на всяко място в партньорство с местните организации;
  3. Шест еднодневни обучения за членове на ромската общност относно техните права и антидискриминационни политики и мерки.

За целите на реализирането на онлайн кампанията в социалните медии е създадена специално разработена Facebook страница за проекта с име: Законност – ромска правна лаборатория.

Проект „Законност – Ромска правна лаборатория" е разбработен и осъществен от участниците в програма „Правен инкубатор“, 2023.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Minority Rights Group Europe в рамките на инициативата Minorities, Accountability, Rights, Independence and Organizational Development MARIO, в която освен България, участват организации от Полша, Унгария, Словакия, Хърватска, Латвия, Чехия, Естония, Литва, Румъния и Словения. Инициативата се подкрепя от Европейския съюз.

Image

Консултациите се предоставят за ромските общности в трите избрани локации:

Дупница

Image

Кюстендил

Image

Пещера

Image

Младите юристи провеждат обучения по правни въпроси, важни за съответните общности. Първият кръг обучения включва темите: Дискриминация Реч на омразата - начини за идентифициране и противодействие на речта на омразата; Трудови права и трудови правоотношения; Запор върху имущество - същност и мерки за противодействие; Възстановяване на здравноосигурителни права на българи, пребиваващи в чужбина; Права на потребителите и Права по време на арест и задържане. Обученията се проведоха в периода 13 май – 4 юни 2023 г.

Дупница, 13 май 2023 г.

Image
Image

Кюстендил, 20 май 2023 г.

Image
Image

Пещера, 4 юни 2023 г.

Image
Image

Младите юристи провеждат и разяснителни кампании в целевите локации по метода „От врата на врата“.

Image