Предложения от гражданските организации – членове на Национална Коалиция „Интелект” за гарантиране на изпълнението на НСИР 2014 – 2020

There is no translation available.

СНЦ "Инициатива за равни възможности" е един от членовете - учредители на Национална коалиция "Интелект", която включва повече от 40 национално представени и местни граждански организации и личности, обединени от идеята да предложат нова визия за интеграцията на ромското малцинство и нови работещи модели за осъществяване на Националната стратегия за интеграция на ромите /2012 - 2020/

Поради изключителната обществена значимост на интеграцията на ромското етническо малцинство и липсата на съществен напредък по изпълнението на Националната Стратегия за Интеграция на Ромите 2012 – 2020 (НСИР), правителството спешно трябва да предприеме поредица от структурни и функционални реформи, с които да обезпечи  прозрачен и демократичен процес при изпълнението на НСРИ на всички нива и да гарантира резултати и ефекти от изпълнението на Стратегията.

 

Към настоящия момент има приета НСИР, одобрена с Решение на Народното Събрание, но липсва или не е достатъчно добре конкретизиран органът на изпълнителната власт с необходимите правомощия да реализира основните функции по управление на политиката за интеграция на ромите. В тази връзка, искаме да обърнем внимание, че основните функции по управление включват: ръководене, организиране, планиране, координиране, консултиране и контрол. Единствената организирана и реализирана донякъде функция от управлението на интеграционната политика досега е консултативната, поради наличието на изграден Националният Съвет за Сътрудничество по Етническите и Интеграционни Въпроси (НССЕИВ), в рамките на който през 2013 г. е създадена Комисия за изпълнение на НСИР.  НССЕИВ е консултативен и координационен орган, създаден да подкрепи Министерски Съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните политики и в никакъв случай няма мандат за всички функции по управлевнието на политиката за интеграция на ромите.

Изтеглете целия документ: Предложения