Positions

Предложение за преобразуване на НССЕИВ В Национален съвет за сътрудничество и консултации по политиките за малцинствата към Министерски съвет

There is no translation available.

До: Г-н Ивайло Калфин,
Заместник Министър – председател,
Председател на НССЕИВ

Уважаеми г-н Калфин,

На 8 февруари 2016 в хотел „Рамада" се проведе работна среща, инициирана от ромски граждански организации, на тема: „Структурни приоритети, необходими за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020". Във втората част на форума, в която участвахте и Вие като Председател на НССЕИВ, както и г-жа Росица Иванова като негов Секретар и г-жа Милена Христова, съветник в Политическия кабинет, бяха обсъдени възможности за повишаване ефективността на работата на НССЕИВ към МС.

В периода от време след срещата, представители на ромски и други граждански организации, работещи по проблематиката, в процес на консултации помежду си изготвихме пакет от предложения, които затварят един кръг от логично свързани мерки. Убедени сме, че единствено възприети и анализирани в тази си взаимна обвързаност, те могат да доведат до наистина реални промени в дейността на НССЕИВ, доизграждайки адмнистративната инфраструктура по политиките за малцинствата.

Предложенията ни визират както прецизирането и укрепването на функциите и правомощията на консултативния орган НССЕИВ като такъв, така и попълват мястото на липсващите административни и консултативни звена, без които въпросът „Как НССЕИВ да стане по-ефективен" няма никога да има положително решение.

Внасяйки на вниманието Ви този пакет от взаимно-обвързани мерки, заявяваме пълна готовност да проведем обсъждане по тях във формат, предложен от Вас. Същевременно се заявяваме и като страна в един по-продължителен консултативен процес (в рамките на работна група към МС), по време на който да разработим в експертен порядък цялостна визия за ефективна административна инфраструктура на нивото на МС по политиките към малцинствата и обвързването й по хоризонтала и вертикала на секторно ниво.

Като разчитаме на успешна комуникация по проблематиката, оставаме с уважение,

ОТ ВНОСИТЕЛИТЕ
(Списъкът с имената е приложен към текста)

Изтегелете: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НССЕИВ В НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОНСУЛТАЦИИ ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА МАЛЦИНСТВАТА КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ