Позиция

Е-мейл Печат ПДФ Отворено писмо на НК "Интелект" - 19 юни 2015

Членовете на НК „Интелект“, патриоти по убеждение, изразяват своята силна тревога във връзка със зачестилите прояви на битови инциденти, които по различни пътища изплуват в публичното пространство като междуетнически сблъсъци.

 

ДО Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НССЕИВ

ДО Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

ДО ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, АНГАЖИРАНИ С ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

ОТВОРЕНО ПИСМО

Ние, долуподписаните граждани на Република България и членове на мултикултурната национална гражданска коалиция „Интелект“ изразяваме тревогата си от зачестяващите инциденти, започващи по привидно битови поводи, но под които са вкоренени дълбочинни механизми на отхвърляне на етнически и верски „ различните” и на техните права, както и дълголетното занемаряване на базисни стандарти за управление на мултиетнични общности. Смятаме, че подобни инциденти генерират възможности за по-нататъшно междуетническо противопоставяне и застрашават етническия мир и националната ни сигурност. Затова призоваваме към следните политически и институционални действия:

В режим на спешна неотложност апелираме:

  1. 1.Президентът, Премиерът и Председателят на НС да направят обръщение към всички граждани за въздържане от всякакви действия, нажежаващи напрежението между българи и роми в предизборен и следизборен период, за недопускане на политически и всякакви други манипулации с антиромски характер. Твърдим, че е престъпление нерешавани от десетилетия въпроси да се осребряват политически чрез противопоставяне на българи и роми, а държавните органи и институции и общинските власти да действат единствено като спешна помощ (особено в предизборни периоди). Настояваме да се заяви от тях ясна политическа отговорност за провеждане на последователни политики между изборите, за дълготрайно и дълбочинно решаване на занемарените проблеми, в съответствие с поетите от страната ангажименти пред международни и европейски институции, с релевантните международни стандарти и с националното законодателство.
  1. 2.Да бъде поет отчетлив политически ангажимент относно публичното говорене на политиците на всички нива и съблюдаването на национални и международни етични и правни норми за недопускане на етнически и верски мотивирана враждебна реч, в частност към ромите. Напомняме, че Европейската комисия против расизма и нетолерантността на Съвета на Европа, отчитайки разрушителната мощ на враждебната реч, тиражирана от лица и организации с широка обществена трибуна и механизми за въздействие, включва сред препоръките си в Петия мониторингов доклад за България от 2014 г.[1] (стр.13-16) въвеждането в съответното вътрешно законодателство на изрични разпоредби за защита от враждебна реч при упражняването на обществена служба и професия, както и инкриминирането на тези деяния, а също и прекратяване на публичното финансиране на организации и политически партии, изразяващи се чрез расизъм и насърчаващи расизма.
  1. 3.Главният прокурор да се самосезира текущо и да въздейства за неотклонно прилагане на закона от българската прокуратура на всички нива. По-конкретно - по отношение на чл. 162 и следващите от Наказателния кодекс относно престъпленията против равенството на гражданите и недопускането на етнически мотивирана дискриминация или омраза, против употребата на насилие, ръководенето на групи с такава цел. Тези законови разпоредби са предвидени именно за случаите, на които сме свидетели напоследък и от години, но те не са прилагани, а престъпленията от тази група традицион-но са оставяни без санкцията на закона,с целия деморализиращ от това бездействие обществен ефект.
  1. 4.Чрез спешни мерки държавата да осигури форми, подходи и съответна правна регулация за провеждане на ефективен консултативен процес на институции с ромски и други малцинствени групи и организации. Сега действащият Национален съвет по етнически и интеграционни въпроси към МС е неефективен, безполезен, дори контрапродуктивен. Същевременно подчертаваме, че е абсолютно недопустимо заместването на демократичните форми на взаимодействие на институциите с гражданите по определени единни правила с безпринципни подходи, при които различни партии подбират по свои „правила” (особено по време на избори) удобни на властта роми, нерядко със съмнителни морални качества. Независимо, че подобни нерегламентирани „взаимодействия” се уреждат по множество канали - не само с роми и не само пред избори, подчертаваме пагубните резултати от тях, когато включват етнически измерения.

В краткосрочен и средносрочен план настояваме за следните дълбоки промени в държавната политика:

  1. 1.Настояваме чрез комплекс от последователни мерки ромите да се превърнат от обект на политиките, измисляни за тях и налаган им отвън, в техен субект, в активни участници при планирането, провеждането, наблюдението и оценката им. Ромските общности нямат нужда от болкоуспокояващи. Имат нужда от изкореняване на болестта - постоянно и с активното участие на РОМИТЕ. Ромите трябва да вземат участие не само по въпроси, пряко отнасящи се до техните общности, а и по такива от общодържавния дневен ред. Съобразно ценза си, те трябва да участват във всички органи на държавно управление и местно самоуправление, на всички нива на вземане на решения по публичните политики, в медиите, в консултативни органи и обществени организации.
  1. 2.Настояваме решително да се преустановят абсурдните „мерки и политики, насочени към ромиТЕ”, визиращи и генерализиращи ги като монолитно цяло, без да се отчитат спецификите и вътрешната нехомогенност на етническата група по различни признаци - образователен и социален статус, социални перспективи и реализация, приобщеност към останалата част от социума и пр. Така наречените „интеграционни политики за ромите”, „политики за уязвими групи, вкл. роми”, не нюансират спецификите в реалния статус и потребности вътре в ромските общности, не осигуряват релевантен на потребностите инструментариум от „мерки за развитие” и „мерки за поддържане”, а се прицелват по неефективен начин, с универсални мерки, на квартален/селищен принцип - в зависимост от изискванията на финансиращите проекти. Настояваме тази практика да се преустанови, мерките и дейностите да бъдат прецизирани, след установяване на реалните ресурси и потребности в отделните ромски общности, с активно участие на членовете им.
  1. 3.Апелираме за провеждането на прозрачен граждански одит на средствата и мерките, предназначени за „интеграция на ромите”. Сред целия манипулативен шум по въпроса дебело подчертаваме, че българската държава не отделя такива целеви средства от държавния бюджет. Тя работи не като институция със присъщите й проактивни функции спрямо обществено-икономи-ческите процеси, планираща обмислено наличните си средства според потребностите на различните социални групи, а се проявява главно като бенефициент по европейски проекти, действащ „за каквото дават пари” и по логиката „има средства отвън – правим нещо, няма средства отвън - не правим нищо”. В тези условия е напълно обяснима спорадичността и неустойчивостта на мерките, неефективността и честия им провал. Настояваме Сметната палата да предостави пълна информация относно размера на средствата и опис на дейностите, в които под една или друга форма участва измерението на „ромско включване”, „ромска интеграция”, „приобщаване на уязвими групи” и пр., които средства са предоставени по европейски проекти през последните 15 години и са управлявани от държавни институции. Наложително е да се сложи край на манипулациите на тема „неуспешната интеграция и напразно похарчените средства”, визиращи единствено ромските общности и организации, което не решава проблема, а го деформира и прави практически нерешим.
  1. 4.Апелираме чрез всички легитимни политически и институционални средства да се утвърди етнически и верски толерантна медийна и публична среда, в която поколенията роми в годините напред да растат с нормално чувство за достойнство и себеуважение, вместо на потиснатост и стрес от ежедневно изливащо се върху тях омерзение и ненавист към групата, към която принадлежат. Настояваме журналистите да спазват утвърдените на национално и международно ниво етични и професионални стандарти, като не допускат прояви на престъпни човеконенавистни идеологии на страниците на вестници, телевизионни студия и радиоефира. Настояваме СЕМ да следи стриктно за разпространението на враждебно слово през медиите. Подчертаваме, че в мнозинството медийни отразявания по възникналите инциденти между роми и българи често отсъства ромската гледна точка, или тя е представена несъразмерно, гарнирана с лични пристрастия и предразсъдъци на самите журналисти. Подчертаваме, че е опасно и недопустимо, когато по толкова чувствителни за обществото теми се допускат деструктивни изказвания на агресивни персони, често политици, противопоставящи безотговорно цели етнокултурни общности, без никаква критична намеса от страна на интервюиращите журналисти. За сетен път подчертаваме, че етнически и верски мотивираната враждебна реч, накърняваща фундаментални човешки права, не е „свободно слово” и не се ползва от защитата на международното законодателство по правата на човека.
  1. 5.Решително се противопоставяме на практиката полицията да бъде единствен представител на държавата в ромските квартали. Ромите са български граждани. Настояваме държавата да влезе с целия си инструментариум в тези населени места – да ги регулира и да създаде съпоставими с останалите поселища условия и възможности за нормален живот. Недопустимо е децата, които се раждат в ромски квартали, да имат драстично ограничени възможности за развитие и живот, само защото са родени като роми в ромски квартал. За никакви „стратегии за образователна интеграция” не може да се говори, когато малчуганите продължават да посещават изолирани и несъпоставими по качеството си „гетски училища”, докато околните мултиетнични училища под различни форми им отказват достъп. Тенденцията, ширеща се пред очите ни, е всички квартали с ромско население да се превръщат в гета и голяма част от ромите - в маргинали. Тя решително трябва да се преустанови.

Настояваме за енергични политически и институционални действия по горните искания, отразяващи вижданията в голям брой ромски и неромски общности, така че да започне решителен обрат в очертаните негативни тенденции. Едва тогава може да реално да стартират процесите на междугрупово отваряне, равнопоставеност и сътрудничество, които са сърцевината на онази обществено и политически неразгадаема засега мантра, гръмко наричана „интеграция”, но все още несъстояла се наяве.

За пореден, но не и последен път изразяваме своята солидарност с хората, които са жертви на различни видове престъпления. Смятаме, че законът трябва да се прилага така, както е разписан – индивидуално, спрямо извършителя, а не да се преследват и линчуват всички представители на една или друга етническа, религиозна група или друга социална група, към която принадлежи даден престъпник. Различното прилагане на закона е нерешен проблем въобще в правенето на българските политики, но на полето на междуетническите отношения ефектът му се мултиплицира многократно.

Заявяваме категорично и отговорно, че не искаме държавата ни да се превърне в бойно поле и че трябва да запазим целостта й. Защото все още вярваме, че всички можем да живеем заедно, въпреки различията си, в общата за всички ни България.

19 юни 2015 година

1. Даниела Михайлова, адвокат, Сдружение „Равни възможности”

2. Проф. Ивайло Търнев, лекар, Фондация „Здравни Проблеми на Малцинствата”

3. Калина Бозева, журналист, Фондация „Междуетническа Инициатива за Човешки Права”

4. Лилия Макавеева, експерт социални политики, Асоциция Интеро

5. Проф. Мая Грекова, преподавател

6. Милен Миланов, бивш Нац. координотор на Десетилетието на Ромското Включване

7. Огнян Исаев, журналист

8. Д-р Стефан Панайотов, Общопрактикуващ лекар

9. Цонко Цонев, кмет на община Каварна

Лица за контакт: Даниела Михайлова и Лилия Макавеева на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.