Програми и проекти

Образователна програма

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ работи върху образователна програма, фокусирана върху равен достъп до ранно образование.

Връзка чрез прочети повече. Текст във връзката: Образователната програма осигурява съдействие на ромски семейства за равен достъп до предучилищно и ранно училищно образование. Екипът на програмата съдейства на родителите в процеса на кандидатстване за обучение на децата в детски градини и предучилищни групи, както и за плавен преход на децата от детските градини в интегрирани начални училища. Програмата организира ежегодни информационни кампании, тематични обучения за родители и разработва два допълнителни компонента за повишаване на родителския капацитет и готовността на децата за училище: „Читателски клуб за родители“ и „Библиотека за образователни играчки“.

Програмата се подпомага финансово от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на Министерство на образованието.

Image

ПРОГРАМА „БИБЛИОТЕКА ЗА ИГРАЧКИ И ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБ“

Програмата е финансирана от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства - МОН.
7/30/2020

Доклад по изпълнението на програма „Развитие на Библиотека за играчки, Читателски клуб за родители и фасилитация на равен достъп до ранно образование за деца от ромски произход от гр. София“

Настоящият доклад представя иновативни практики за ранно учене чрез игра и информация за креативни общностни дейности, насочени към осуряване на равен достъп до ранно образование и плавен транфер от интегрирани детски градини в интегрирани училища

Изтеглете доклада [.pdf]

ДОКЛАД за напредъка на деца
БИБЛИОТЕКАТА ЗА ИГРАЧКИ и влиянието на играта по отношение на ранното детско развитие

Автор: Ивана Йорданова

Програма „Библиотека за играчки и читателски клуб“

Изтеглете доклада [.pdf]

НАРЪЧНИК.
БИБЛИОТЕКАТА ЗА ИГРАЧКИ и влиянието на играта по отношение на ранното детско развитие

Автор: Ивана Йорданова

Програма „Библиотека за играчки и читателски клуб“

Изтеглете наръчника [.pdf]

Резюме на доклад за изпълнението на програмата

Програма „Библиотека за играчки и читателски клуб за родители“

Изтеглете резюмето [.pdf]

Summary of the program implementation report

Toy Library and Reading Club for Parents Program

Download the Summary[.pdf]

Партньори и донори

Фондация „Отворено общество“
Сигрид Раузинг Тръст
Тръст за социална алтернатива
Център за образователна интеграция на деца
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Наука и образование за интелигентен разтеж