Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в институции в България.

В сътрудничество с Европейски център за правата на ромите СНЦ „Инициатива за равни възможности“ стартира работа по проект

Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в институции в България,

подкрепен от Фонд „Мечтата на Таня“

Свръхпредставянето на ромски деца в държавни институции не само в България, но и в цяла Европа е значим социален проблем, включен в редица изследвания на Европейския Център по Правата на ромите и потвърден от независими изследвания. Въпреки усилията, насочени към деинституционализация в България, процесът не успява да отговори на очакванията.

Трудно е да се установи точният брой на ромските деца в институционални, държавни и институции за алтернативна грижа, тъй като властите твърдят, че не събират данни по етническа принадлежност; при липса на ясна статистическа информация, броят на ромските деца, отделени от техните биологични семейства и настанени в институционални, държавни и институции за алтернативна грижа, може да бъде оценен само от информация, събрана от социални работници, обществени медиатори и неправителствени организации, работещи в областта на правата на децата. Въпреки че, съществуващите изследвания до известна степен предлагат потенциални причини за това, обхватът на настоящия проект е да намери по-задълбочена информация, която да обоснове необходимите действия за адекватно справяне с проблемите в България, и да очертае препоръки и предложи политики за превенция на разделянето на деца от техните семейства, като събере доказателства за нарушения на човешки права и ги приложи в широка информационна и застъпническа кампания.